Stortinget - Møte torsdag den 17. desember 2020

Dato: 17.12.2020
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Innst. 157 S (2020–2021), jf. Prop. 39 S (2020–2021), unntatt kap. 1137)

Innhold

Sak nr. 11 [21:26:57]

Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Innst. 157 S (2020–2021), jf. Prop. 39 S (2020–2021), unntatt kap. 1137)

Talere

Presidenten: Etter ønske frå næringskomiteen vil presidenten ordna debatten slik: 3 minutt til kvar partigruppe og 3 minutt til medlemmer av regjeringa.

Vidare vil det – innanfor den fordelte taletida – verta gjeve høve til inntil seks replikkar med svar etter innlegg frå medlemmer av regjeringa, og dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får ei taletid på inntil 3 minutt.

Geir Pollestad (Sp) [] (leiar for komiteen og ordførar for saka): Om det slik at det er sak nr. 11 som vert debattert no, vil eg nytta høvet til å takka komiteen for godt samarbeid i den saka! (Latter i salen.)

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 11.

Votering, se voteringskapittel