Stortinget - Møte fredag den 18. desember 2020

Dato: 18.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 22 [17:24:10]

Referat

 • 1. (197) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover

  • 2. lov om endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser)

  • 3. lov om endringer i folketrygdloven (utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon)

  • 4. lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020

  • 5. lov om endringer i sosialtjenesteloven (vilkår om norskopplæring for stønad til livsopphold)

  • 6. lov om endringer i EØS-arbeidstakarlova

  • 7. lov om endringer i folketrygdloven (sammenslåing av egenandelstak 1 og 2)

  • 8. lov om midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)

  • 9. lov om finansavtaler (finansavtaleloven)

  • 10. lov om endringer i tvisteloven (halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker)

  • 11. midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)

  • 12. lov om endringer i arveloven (landbrukseiendommer i dødsbo mv.)

  • 13. lov om endringer i utlendingsloven og statsborgerloven

  • 14. lov om midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (forlengelse av tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

  • 15. midlertidig lov om endring i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)

  • 16. lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven)

  • 17. lov om midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

  • 18. lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven)

  • 19. lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020

  • 20. lov om endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner)

  • 21. lov om endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

  • 22. lov om endringer i havne- og farvannsloven mv. (håndheving av fartsovertredelser mv.)

  • 23. lov om endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy)

  • 24. lov om endringer i yrkestransportlova og skatteforvaltningsloven (tilsyn med kontrollutrustninger og tredjepartsrapportering til skattemyndighetene i drosjenæringen)

  • – er sanksjonert under 18. desember 2020

  • Samr.: Vert lagd ved protokollen.

 • 2. (198) Endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing) (Prop. 68 L (2020–2021))

 • 3. (199) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester (Dokument 8:87 S (2020–2021))

  Samr.: Nr. 2 og 3 vert sende arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (200) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Bengt Fasteraune, Heidi Greni, Emilie Enger Mehl og Nils T. Bjørke om mer effektiv skadefelling av store rovdyr (Dokument 8:86 S (2020–2021))

  Samr.: Vert sendt energi- og miljøkomiteen.

 • 5. (201) Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 293/2015 og nr. 39/2016 om innlemmelse av direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU (Prop. 66 LS (2020–2021))

  Samr.: Vert send finanskomiteen, unnateke B, som vert send finanskomiteen, som legg sitt utkast til tilråding fram for utanriks- og forsvarskomiteen til fråsegn før innstilling vert lagd fram.

 • 6. (202) Endringer i helsepersonelloven mv. (lovfestet opprettelse av klinisk etikkomité, utvidet varslingsplikt og enkelte unntak fra taushetsplikten mv.) (Prop. 65 L (2020–2021))

  Samr.: Vert send helse- og omsorgskomiteen.

 • 7. (203) Nasjonale minoriteter i Norge - En helhetlig politikk (Meld. St. 12 (2020–2021))

 • 8. (204) Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv. (Prop. 64 L (2020–2021))

  Samr.: Nr. 7 og 8 vert sende kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9. (205) Endringar i vallova (assistanse ved stemming) (Prop. 67 L (2020–2021))

  Samr.: Vert send kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 10. (206) Finansiering og utbygging av E18 på strekninga Tvedestrand – Dørdal i kommunane Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårdshei, Risør og Tvedestrand i Vestfold og Telemark og Agder (Prop. 70 S (2020–2021))

  Samr.: Vert send transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 11. (207) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å forhindre eiendomsspekulasjon i barnehagesektoren (Dokument 8:88 S (2020–2021))

  Samr.: Vert sendt utdannings- og forskningskomiteen.

 • 12. (208) Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven) (Prop. 69 L (2020–2021))

  Samr.: Vert send utanriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdig handsama.

Forlangar nokon ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.