Stortinget - Møte fredag den 18. desember 2020

Dato: 18.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 174 S (2020–2021), jf. Prop. 47 S (2020–2021) og Prop. 48 S (2020–2021) kap. 541, 542 og 5570)

Innhold

Sak nr. 21 [16:55:40]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Innst. 174 S (2020–2021), jf. Prop. 47 S (2020–2021) og Prop. 48 S (2020–2021) kap. 541, 542 og 5570)

Talere

Presidenten: Etter ynske frå transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten ordna debatten slik: 3 minutt til kvar partigruppe og 3 minutt til medlemer av regjeringa.

Vidare vil det – innanfor den fordelte taletida – verta gjeve anledning til inntil seks replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjeringa, og dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får òg ei taletid på inntil 3 minutt.

Helge Orten (H) [] (komiteens leder og ordfører for saken): Jeg tror transportkomiteen skal greie å fatte seg i korthet nå. Vi har hatt fem timer med god samferdselsdebatt og skal runde av med en endringsproposisjon. Jeg vil takke komiteen for godt samarbeid om innstillinga. Det er en samlet komité som står bak tilrådinga, så dette bør ikke føre til store diskusjoner.

Jeg har bare lyst til å nevne et par ting fra proposisjonen. Noe av dette er justeringer som er koronarelatert, men den kanskje største budsjettjusteringen i denne proposisjonen er det faktum at det ikke er blitt skrevet en tilleggsavtale med Oslo, som utgjør 600 mill. kr, som da er redusert bevilgning. Det synes vi for så vidt er synd, men det er nå en realitet.

Det andre jeg har lyst til å nevne, er tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø, som jeg antar også andre har tenkt å ta opp senere. Vi er heller ikke fornøyd med at vi ikke greier å få brukt pengene når vi skal, og at det her blir en teknisk justering på grunn av forsinkelser på 50 mill. kr, er ikke noe vi er fornøyd med. Jeg vil anbefale at vi, iallfall statsråden, ser litt på innretningen av sånne typer tilskuddsordninger hvis vi ser at vi ikke greier å bruke pengene på den måten som er tenkt.

I tillegg er det justeringer av kostnadsrammer for et par prosjekter, rv. 22 Lillestrøm–Fetsund og rv. 110 Ørebekk–Simo.

Det var egentlig de kommentarene jeg hadde. Så vil jeg, siden det er mitt siste innlegg før jul, benytte anledningen til å takke komiteen for godt samarbeid og ønske alle sammen – statsråden og komiteen – en riktig god jul. Hvis det skulle være slik at noen fremdeles orker å sitte og høre på, ønsker jeg en riktig god jul til dem også.

Sverre Myrli (A) []: Det er helt riktig det komitélederen sa, at han regnet med at noen kom til å ta ordet om det punktet i saken som dreier seg om støtteordningen for overføring av gods fra veg til sjø. Der har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV en merknad i innstillingen.

Underveis i arbeidet med nysalderingen har vi stilt spørsmål fra komiteen om hvor mye penger som er bevilget, hvor mye penger som er kuttet, og hvor mye penger som er brukt til godsstøtteordningen.

La meg bare si at Stortinget ved flere anledninger har vært helt klar på at det er en overordnet målsetting å flytte mer gods fra veg til sjø og jernbane. Gang på gang får Stortinget og regjeringen kritikk fordi vi ikke klarer å følge målsettingene. Riksrevisjonen har vært krystallklar. Hvis vi ikke foretar oss noe, kommer vi til å få enda mer slakt fra Riksrevisjonen fordi vi ikke klarer å flytte gods fra veg til jernbane og til sjø, som saken nå dreier seg om.

I de fire årene ordningen har eksistert, i 2017, 2018, 2019 og 2020, har Stortinget bevilget ca. 300 mill. kr til godsstøtteordningen. Regjeringen har gitt tilsagn om ca. 40 mill. kr. Vanligvis er det sånn at det som bevilges fra Stortinget, ikke strekker til, og det kommer ønsker om mer penger. Her bevilger og bevilger Stortinget, men regjeringen har ikke løsninger på hvordan de skal få i gang prosjekter for å få mer gods over fra veg til sjø.

Jeg synes det er trist det vi nå gjør. Vi kutter altså 50 mill. kr av 75 mill. kr til godsstøtteordningen. Så er det klart at vi kan ikke betale penger til prosjekter bare for å betale – det er det ingen som mener. Men da må det være noe med ordningen, noe med kriteriene, noe med systemet som må endres. Det finnes mange gode prosjekter der ute for hvordan en kan få mer gods over på sjø, så jeg ber på det mest innstendige samferdselsministeren ta dette på alvor. Han har nærmest ikke, verken han eller forgjengeren hans, brukt ordningen i det hele tatt. Stortinget er utålmodig, vil ha handling, vil ha gods over på sjø, bevilger penger, men regjeringen klarer ikke å effektuere, klarer ikke å sette det ut i livet. Da må vi se på ordningen. Vi bør ikke få nok en rapport fra Riksrevisjonen der vi kritiseres for dette.

Statsråd Knut Arild Hareide []: Det er ikkje vanskeleg for meg å seie meg einig i at dette er ei ordning som ikkje fungerer godt nok. Frå ordninga blei oppretta i 2017 og fram til no, er det gitt tilsegn om tilskot på i alt 171 mill. kr. 42 mill. kr av dette er utbetalt så langt.

Løyvingsendringane i samband med revidert nasjonalbudsjett og nysalderingane dei enkelte åra har vore gjorde med bakgrunn i prinsippet om realistisk budsjettering. Grunnen til at utbetalingane har vore lågare enn budsjettert, er bl.a. forseinkingar i enkelte av prosjekta som har fått tilskot. Det er så langt overført 773 000 tonn gods fram til no som følgje av ordninga. Departementet og Kystverket vurderer no endringar i ordninga som vil gjere ho meir driftssikker, men som stadig ligg innanfor gjeldande regelverk.

Presidenten: Fleire har ikkje bede om ordet til sak nr. 21.

Votering, se voteringskapittel