Stortinget - Møte torsdag den 9. februar 2023 *

Dato: 09.02.2023
President: Morten Wold

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:04:18]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon – fra statsbudsjett til statsregnskap 2021 (Innst. 163 S (2022–2023), jf. Dokument 1 (2022–2023))

 • Sak nr. 2 [10:29:22]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2022 (Innst. 164 S (2022–2023))

 • Sak nr. 3 [10:31:38]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget (Innst. 161 S (2022–2023), jf. Dokument 3:1 (2022–2023))

 • Sak nr. 4 [10:52:04]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet (Innst. 162 S (2022–2023), jf. Dokument 3:5 (2022–2023))

 • Sak nr. 5 [11:29:02]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel (Innst. 167 S (2022–2023), jf. Dokument 3:4 (2022–2023))

 • Sak nr. 6 [12:01:54]

  Interpellasjon fra representanten Andreas Sjalg Unneland til justis- og beredskapsministeren: «11. januar 2023 overleverte Rolleforståelseutvalget sin rapport til justis- og beredskapsministeren. Rapportens hovedkonklusjon er at det ikke i tilstrekkelig grad har vært skilt mellom rollen som politi og rollen som medlem av Norsk Narkotikapolitiforening. Rapporten påpeker det problematiske ved at en privat aktør får stor innflytelse over kompetanseheving for og opplæring av politiet, samt at samrøret har medført et demokratisk og rettssikkerhetsmessig problem. Hva er regjeringens syn på rapporten, og hvordan vil regjeringen følge opp anbefalingene?»

 • Sak nr. 7 [12:49:33]

  Interpellasjon fra representanten Anne Kristine Linnestad til helse- og omsorgsministeren: «Rapporten «State of the Nation – Norges tilstand 2021» viser at det norske vann- og avløpsnettet har et betydelig vedlikeholdsetterslep, og oppgraderingsbehovet for vannforsynings- og avløpsanlegg er estimert til 570 mrd. kr fram til 2040. I områder med store lekkasjer ender opp mot 60 pst. av drikkevannet i terrenget. Det er samtidig stor fare for at avløpsvann kommer inn i drikkevannet, noe som øker risikoen for sykdom. Hvordan jobber regjeringen for å bidra til at kommunene følger opp vedlikeholdsetterslepet i vann og avløpsnettet og minsker risikoen for sykdommer?»

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 14.03.