Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2022

Dette dokument

  • Innst. 164 S (2022–2023)
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 31. januar 2023

Peter Frølich

leder og ordf. for Statsministerens kontor, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Even Eriksen

ordf. for Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Ahmed Lindov

ordf. for Kommmunal- og distriktsdepartementet

Lubna Boby Jaffery

ordf. for Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Olje- og energidepartementet

Svein Harberg

ordf. for Landbruks og matdepartementet og Samferdselsdepartementet

Nils T. Bjørke

ordf. for Nærings- og fiskeridepartementet

Carl I. Hagen

ordf. for Klima- og miljødepartementet

Seher Aydar

ordf. for Forsvarsdepartementet

Audun Lysbakken

ordf. for Utenriksdepartementet

Grunde Almeland

ordf. for Barne- og familiedepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet