Tillegg til St.meld. nr. 46 (1997-98) om Olje- og gassvirksomheten, oljemarkedspolitikk, rammebetingelser, Investeringsutvalgets rapport og kostnadsoverskridelsene i Åsgardkjeden. Investeringsutvalgets rapport og kostnadsoverskridelsene i Åsgardkjeden

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.12.1999 Innst. S. nr. 67 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1999