Stortinget - Møte tirsdag den 11. mai 1999 kl. 10

Dato: 11.05.1999

Referatsaker

Sak nr. 7

Referat

 • 1.(199)

  Tillegg til St.meld. nr. 46 (1997-98) om Olje- og gassvirksomheten, oljemarkedspolitikk, rammebetingelser, Investeringsutvalgets rapport og kostnadsoverskridelsene i Åsgardkjeden (St.meld. nr. 37 (1998-99))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(200)

  Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 1999 (samleproposisjon) (St.prp. nr. 67 (1998-99))

 • 3. (201)

  Revidert nasjonalbudsjett 1999 (St.meld. nr. 2 (1998-99))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes finanskomiteen.

 • 4.(202)

  Forsvarets investeringer (St.prp. nr. 65 (1998-99))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 5.(203)

  Prinsipper for dimensjonering av høgre utdanning (St.meld. nr. 36 (1998-99))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 6.(204)

  Kommuneøkonomien for 2000 m.v. (St.prp. nr. 69 (1998-99))

 • 7.(205)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Sylvia Brustad og Kjell Opseth om endring av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner slik at frivillige kommunesammenslåinger ikke medfører reduserte overføringer fra staten for de sammenslåtte kommunene (Dokument nr. 8:53 (1998-99))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kommunalkomiteen.

 • 8.(206)

  Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende utnyttelse og organisering av kontrollressurser ved fem store ligningskontorer (Dokument nr. 3:8 (1998-99))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 9.(207)

  Tilsyn og myndighet i luftfarten og om tilknytningsform for Luftfartsverket (St.prp. nr. 66 (1998-99))

 • 10.(208)

  En del saker under Luftfartsformål og Vegformål (St.prp. nr. 68 (1998-99))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes samferdselskomiteen.

 • 11. (209)

  Nordre Land kommune sender skriv datert 28. april 1999 med protest fra kommunestyret mot statlige regler for arealplan

 • 12. (210)

  Rogaland fylkeskommune sender skriv datert 22. april 1999 med uttalelse fra fylkesutvalget om rammebetingelser for oljerelatert industri

  Enst.: Nr. 11 og 12 vedlegges protokollen.