Forslag fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum om lov om endring i lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) slik at den også omfatter oppkjøp og inndriving av forfalte fordringer

Dokument nr. 8:76 (1999-2000), Innst. O. nr. 47 (2000-2001), beslutning. O. nr. 61 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Odd Einar Dørum Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 01.02.2001 Innst. O. nr. 47 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.2001

   Behandlet i Odelstinget: 09.02.2001

   Behandlet i Lagtinget: 20.02.2001