Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 15.06.2000 Innst. O. nr. 101 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2000

   Behandlet i Odelstinget: 12.10.2000

   Behandlet i Lagtinget: 31.10.2000