Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 101 (1999-2000)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 39 (1998-1999)
  • Dato: 15.06.2000
  • Utgiver: Energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 4
Til Odelstinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 15. juni 2000

Tore Nordtun John Dale Aud Blattmann
leiar ordførar sekretær