Lov om notarius publicus

Ot.prp. nr. 81 (2000-2001), jf. Ot.prp. nr. 23 (2001-2002), Innst. O. nr. 29 (2001-2002), beslutning. O. nr. 35 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2002 Innst. O. nr. 29 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2002

   Behandlet i Odelstinget: 19.02.2002

   Behandlet i Lagtinget: 28.02.2002