Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Ot.prp. nr. 45 (2001-2002), endring av enkelte regler om valg til kommunestyrer og fylkesting, innst. O. nr. 46 (2002-2003), beslutning. O. nr. 45 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2002 Innst. O. nr. 46 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2002

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.2002

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.2002