Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om lov om endringer i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven) mv.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 46 (2002-2003)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 45 (2001-2002) - endring av enkelte regler om valg til kommunestyrer og fylkesting
  • Dato: 10.12.2002
  • Utgiver: Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 9
Til Odelstinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 10. desember 2002

Ågot Valle Kjell Engebretsen
leder ordfører og sekretær