Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Ot.prp. nr. 45 (2001-2002), unntatt regler som spesielt gjelder valg til Stortinget m.m. Innst. O. nr. 81 (2001-2002), beslutning. O. nr. 88 (2001-2002) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2002 Innst. O. nr. 81 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2002