Lov om frittståande skolar (friskolelova)

Ot.prp. nr. 33 (2002-2003), Innst. O. nr. 80 (2002-2003), beslutning. O. nr. 86 (2002-2003) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2003 Innst. O. nr. 80 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2003

   Behandlet i Odelstinget: 27.05.2003

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.2003