Lov om endring i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd (statlig overtakelse av konfliktrådene)

Ot.prp. nr. 60 (2002-2003), Innst. O. nr. 104 (2002-2003), beslutning. O. nr. 111 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2003 Innst. O. nr. 104 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2003

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2003