Forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karin Andersen, Magnhild Meltveit Kleppa, Anita Apelthun Sæle, Kari Lise Holmberg og Per Sandberg om lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (Tiltak for å sikre kjønnenes like formelle rett til skilsmisse)

Dokument nr. 8:122 (2002-2003), Innst. O. nr. 132 (2002-2003), beslutning. O. nr. 132 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kari Lise Holmberg, Karin Andersen, Magnhild Meltveit Kleppa, Per Sandberg, Signe Øye, Anita Apelthun Sæle Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunalkomiteen til uttalelse
Forslag fra (A), (SV), (SP), (KrF), H og FrP)
Innstilling avgitt 13.06.2003 Innst. O. nr. 132 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2003

   Behandlet i Odelstinget: 16.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.2003