Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karin Andersen, Magnhild Meltveit Kleppa, Anita Apelthun Sæle, Kari Lise Holmberg og Per Sandberg om lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap. (Tiltak for å sikre kjønnenes like formelle rett til skilsmisse)

Til Odelstinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 13. juni 2003

Sonja Irene Sjøli Eirin Faldet
leder ordfører