Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv.(pasientskadeloven) (Domstolsprøving)

Dokument nr. 8:48 (2003-2004), Innst. O. nr. 97 (2003-2004)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.06.2004 Innst. O. nr. 97 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2004

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.2004