Forslag fra Jørgen Kosmo, Berit Brørby, Siri Hall Arnøy, Olav Gunnar Ballo og Kjell Engebretsen om endringer i Grunnloven §§ 17, 49, 73, 74 og 76-78 med sikte på å oppheve inndelingen av Stortinget i to avdelinger (Odelstinget og Lagtinget)

Dokument nr. 12:14 (2003-2004), Innst. S. nr. 100 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2006 Innst. S. nr. 100 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag - mot èn stemme - bifalt grunnlovsforslag ( Dokument nr. 12:14 (2003-2004)) om opphevelse av inndelingen av Stortinget i Odelsting og Lagting. Dette innebærer en ny prosedyre for behandling av lovsaker. Etter den nye ordningen må lovforslag behandles to ganger av Stortinget i plenum. Det skal gå minst tre dager mellom hver behandling. Hvis det samme lovvedtaket aksepteres to ganger, i påfølgende møter, blir det vedtatt. Hvis forslaget ikke blir akseptert fullt ut ved andre gangs behandling, må det behandles en tredje gang. Endringen innebærer at Stortinget skal utnevne en president, fem visepresidenter og to sekretærer. Opphevelsen av Odelstinget og Lagtinget skjer med virkning fra 1. oktober 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 20.02.2007