Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Jørgen Kosmo, Berit Brørby, Siri Hall Arnøy, Olav Gunnar Ballo og Kjell Engebretsen om endringer i Grunnloven §§ 17, 49, 73, 74 og 76-78 med sikte på å oppheve inndelingen av Stortinget i to avdelinger (Odels­tinget og Lagtinget)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 12. desember 2006

Lodve Solholm

leder

Svein Roald Hansen

ordfører