Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Trond Helleland, Petter Løvik, Øyvind Halleraker og Jan Tore Sanner om å pålegge flyselskapene å offentliggjøre kanselleringsinformasjon og andre tiltak som kan bedre konkurranseforholdene og passasjerrettighetene i norsk luftfart

Dokument nr. 8:18 (2005-2006), Innst. S. nr. 154 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Petter Løvik, Torbjørn Hansen, Trond Helleland, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.05.2006 Innst. S. nr. 154 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget besluttet at forslaget vedlegges protokollen. Dette innebærer at det ikke er tatt standpunkt til realiteten i Dokument 8-forslaget fra Høyre. Det blir likevel pekt på problemer i norsk luftfart i løpet av det siste året. Problemene skyldes både forhold utenfor og innenfor flyselskapenes ansvarsområde. Det blir vist til at den styrking av det offentlige tilsynet med passasjerrettighetene som ligger i høringsutkast til endringer i luftfartsloven, vil gi myndighetene sanksjonsmuligheter også overfor selskaper som ikke overholder informasjonsplikten. Stortingets flertallet viser for øvrig til at det norske flymarkedet er avregulert og at både norske flyselskaper, og flyselskaper fra andre EØS-land, har full rett til å etablere nye ruter så lenge de tilfredsstiller generelle krav til sikkerhet og økonomisk soliditet, og de tekniske forhold ved lufthavnene ligger til rette for det

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2006