Lov om endringar i utlendingslova (tilvisningar til det departementet som har hovudansvaret for utlendingsforvaltninga, tilvisningar til Dublin-regelverket, gjennomføring av EU si grenseforordning m.m.)

Ot.prp. nr. 73 (2005-2006), Innst. O. nr. 63 (2005-2006), beslutning. O. nr. 75 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. O. nr. 63 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt flere mindre endringer i utlendingsloven. Som en oppfølging av en forordning om grensekontroll som Norge er forpliktet til gjennom Schengen-avtalen, er det gitt adgang til å bortvise en utlending når det er nødvendig av hensyn til folkehelsa.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006