Lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk)

Ot.prp. nr. 66 (2005-2006), Innst. O. nr. 71 (2005-2006), beslutning. O. nr. 81 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2006 Innst. O. nr. 71 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Som følge av endringene i finansieringsvirksomhetsloven er bestemmelsene om kapitaldekning i sparebankloven og forretningsbankloven opphevet. Hovedformålet med lovendringene er å legge til rette for implementering av nytt kapitaldekningsregelverk fra EU i norsk lovgivning. I tillegg til de minstekrav til ansvarlig kapital som fastsettes med utgangspunkt i de nærmere beregningsmetodene loven angir, stilles det krav om at finansinstitusjonen selv skal ha oversikt over og vurdere risikoen ved, kapitalbehovet for institusjonens virksomhet. Videre innføres krav til offentliggjøring av opplysninger vedrørende kapitaldekningen. De nye kapitaldekningsreglene viderefører dagens minstekrav om åtte pst. kapitaldekning, men beregningsgrunnlaget for dette kravet endres.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2006