Lov om endringer i tvisteloven (endringer i straffeprosessloven og andre lover)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.11.2006 Innst. O. nr. 7 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i tvisteloven, straffeprosessloven og andre lover. Endringene er en følge av den nye tvisteloven som vil tre i kraft fra 1. januar 2008.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 23.11.2006

   Behandlet i Lagtinget: 07.12.2006