Forslag fra stortingsrepresentantene Kari Lise Holmberg og Bent Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening

Dokument nr. 8:24 (2005-2006), Innst. S. nr. 119 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Kari Lise Holmberg Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 30.03.2006 Innst. S. nr. 119 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har besluttet at forslaget skal vedlegges protokollen. Dette innebærer at det ikke er tatt standpunkt til realiteten i Dokument::8-forslaget fra Høyre. Hovedbegrunnelsen for dette er at det vil være mest hensiktsmessig at spørsmålet om iverksettelse av strengere undeholdskrav ved familiegjenforening vurderes i forbindelse med ny utlendingslov.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 11.05.2006