Oppfølgjing av oppmodingsvedtak nr. 478 (2004-2005) - strukturen til klareringsstyresmakta

St.meld. nr. 24 (2005-2006), Innst. S. nr. 40 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2006 Innst. S. nr. 40 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Da Stortinget behandlet Ot.prp. nr. 59 (2004-2005) angående endringer i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven), gjorde Stortinget vedtak om å be "regjeringa legge fram ei evaluering av dagens klareringsstruktur, med tanke på ei mogeleg innstramming av denne." I St.meld. nr. 24 (2006-2007) anbefaler regjeringen en justert og redusert videreføring av dagens klareringsstruktur, med en innskjerpet delegeringspraksis. Stortingets flertall sluttet seg til denne anbefalingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2006