Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-rettsakter om offentlige anskaffelser mv.

St.prp. nr. 2 (2006-2007), Innst. S. nr. 60 (2006-2007)

Vedtak 92

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komite­ens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om innlem­melse i EØS-avtalen av EU-rettsakter om offentlige anskaffelser mv.