Igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006-2007), Innst. S. nr. 104 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.12.2006 Innst. S. nr. 104 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra Regjeringen gitt fullmakt til Justis- og politidepartementet om å inngå kontrakt om leveranse av et nytt felles digitalt radiosamband (nødnett) for nød- og beredskapsetatene for igangsetting av et første utbyggingsområde (sør-østre deler av Østlandet) innenfor en kostnadsramme på 900 mill. kroner. Det legges opp til ferdigstillelse av første byggetrinn i løpet av 2007. Videre gitt fullmakt til å inngå kontrakt om leveranse for utbygging av resten av landet med forbehold om at landsdekkende utbygging ikke kan igangsettes før evaluering av første trinn er gjennomført og Stortinget eventuelt har vedtatt videre utbygging. Det legges opp til utbygging av et ev. landsdekkende nett i perioden 2009-2011. Totalt er kostnadsrammen for nødnettet på 3,6 mrd. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2006