Igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006-2007), Innst. S. nr. 104 (2006-2007)

Vedtak 300

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartemen­tet gis fullmakt til å

1.   inngå kontrakt om leveranse av nytt digitalt nød­nett for igangsetting av utbygging av et første utbyggingsområde innenfor en kostnadsramme på 900 mill. kroner. Første utbyggingsområde omfat­ter politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold.

2.   inngå kontrakt om leveranse for utbygging av resten av landet med forbehold om at landsdek­kende utbygging ikke kan igangsettes før evalue­ring av første trinn er gjennomført og Stortinget eventuelt har vedtatt videre utbygging.