Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006-2007), Innst. S. nr. 104 (2006-2007)

Vedtak 300

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartemen­tet gis fullmakt til å

1.   inngå kontrakt om leveranse av nytt digitalt nød­nett for igangsetting av utbygging av et første utbyggingsområde innenfor en kostnadsramme på 900 mill. kroner. Første utbyggingsområde omfat­ter politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold.

2.   inngå kontrakt om leveranse for utbygging av resten av landet med forbehold om at landsdek­kende utbygging ikke kan igangsettes før evalue­ring av første trinn er gjennomført og Stortinget eventuelt har vedtatt videre utbygging.