Representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Berit Brørby og Ågot Valle om lov om endringer i lov 5. februar 1932 nr. 1 om straff for handlinger som påtales ved riksrett og lov 5. februar 1932 nr. 2 om rettergangsmåten i riksrettssaker

Dokument nr. 8:22 (2006-2007), Innst. O. nr. 38 (2006-2007), beslutning. O. nr. 56 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Ågot Valle, Berit Brørby, Carl I. Hagen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP, (A) og SV) Innstilling avgitt 19.12.2006 Innst. O. nr. 38 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Tekstredigering pågår

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.2006

   Behandlet i Odelstinget: 20.02.2007

   Behandlet i Lagtinget: 06.03.2007