Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) og lov om regulerte markeder (børsloven)

Ot.prp. nr. 34 (2006-2007), Innst. O. nr. 70 (2006-2007), beslutning. O. nr. 78-79 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2007 Innst. O. nr. 70 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med vekslende flertall vedtatt ny verdipapirhandellov og børslov. Vedtaket er i hovedsak i tråd med Regjerigens forslag. De to lovene vil gjennomføre EØS-regler som svarer til direktiv om markeder for finansielle instrumenter, direktiv om utsteders informasjonsplikter, og direktiv om overtakelsestilbud. Gjennomføringen i norsk rett innebærer bl.a. at verdipapirforetak og markedsplasser (børser mv.) i større grad enn i dag vil kunne drive virksomhet innen hele EU/EØS-området på bakgrunn av sin hjemlandskonsesjon, at bedrifter og andre utstedere av finansielle instrumenter underlegges harmoniserte rapporteringsregler i hele EU-EØS-området. Gjennomføringen legger til rette for økt integrering av de europeiske markedene ved å skape felles rammer for overtakelsestilbud for selskaper som er opptatt til notering på regulert marked innen EØS-området, og gir minoritets­aksjeeierne i målselskapet bedre beskyttelse.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.2007

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2007