Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 152/2006 av 8. desember 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2006/70/EF av 1. august 2006 om gjennomføringstiltak for direktiv 2005/60 EF - definisjon av "politisk utsett person" m.v.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 08.06.2007 Innst. S. nr. 272 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sitt samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemming i EØS-avtalen av direktiv om gjennomføringstiltak for direktiv 2005/60 - definisjon av "politisk utsett person" mv. Direktivet gjør det klart hvem som er politisk utsatte personer og hvilke kunder som representerer lav risiko mv. etter tredje hvitvaskingsdirektivet. Etter tredje hvitvaskingsdirektivet blir det stilt særskilte krav til lovgivningen i medlemsstatene når det gjelder de rutinene som institusjoner har når de gjennomfører transaksjonar med og/eller har et forretningsmessig forhold til utenlandske "politisk utsatte personar". Overfor slike personer skal institusjonene gjennomføre grundigere kundeidentifikasjon enn det som følger av de alminnelige reglene når det gjelder slik identifikasjon. I direktivet er det fastsatt at politisk utsatte personer bl.a. skal omfatte statsleder, medlemmer av regjering, nasjonalforsamling og høyesterett, høytstående diplomater og offiserer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2007