Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2007 kl. 10.24

Dato: 15.06.2007

Dokumenter: (Innst. S. nr. 272 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 70(2006-2007))

Sak nr. 5

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 152/2006 av 8. desember 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2006/70/EF av 1. august 2006 om gjennomføringstiltak for direktiv 2005/60 EF – definisjon av «politisk utsett person» mv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3824)

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 152/2006 av 8. desember 2006 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2006/70/EF av 1. august 2006 om gjennomføringstiltak for direktiv 2005/60 – definisjon av «politisk utsett person» mv.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.