Erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v.

Ot.prp. nr. 61 (2007-2008), Innst. O. nr. 78 (2007-2008), beslutning. O. nr. 115 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 09.09.2008 Innst. O. nr. 78 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Etter en dom i EFTA-domstolen 26. juni 2007 måtte industrikonsesjonsloven endres for å bringes i samsvar med de krav EØS-avtalen stiller. Regjeringens lovforslag bygger på konsolideringsmodellen, som ble innført gjennom en provisorisk anordning av 10. august 2007. Lovens formål skal være å sikre at vannkraftressursene tilhører og forvaltes til beste for allmennheten - gjennom offentlig eierskap på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Hjemfall skal være et virkemiddel for å oppnå dette. De vedtatte endringene er nødvendige for å bringe lovverket i samsvar med EØS-retten, slik det fremgår av dommen fra EFTA-domstolen. Det er også vedtatt en rekke mindre endringer i industrikonsesjonslovens alminnelige bestemmelser. Enkelte av disse må ses i sammenheng med gjennomføring av forbud mot privates erverv av mer enn 1/3 av offentlige kraftselskaper.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtatt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.09.2008

   Behandlet i Odelstinget: 22.09.2008

   Behandlet i Lagtinget: 25.09.2008