Odelsretten, åsetesretten, konsesjon ved erverv av fast eiendom og ov om jord mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. O. nr. 90 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har i dag, med vekslende flertall, vedtatt endringer i odelsloven, konsesjonsloven, jordloven og i fem andre lover som regulerer eiendomspolitikken i jordbruket. Tilsammen utgjør dette endringer i over 70 ulike bestemmelser.Endringene samordner regelverket og gjør det enklere og mer tydelig. De fleste endringene knytter seg til endringer i Odelsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.2009