Innstilling fra næringskomiteen om lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv.

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i næringskomiteen, den 2. juni 2009

Ola Borten Moe
leder og ordfører