Endring i lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror

Ot.prp. nr. 47 (2008-2009), Innst. O. nr. 87 (2008-2009), beslutning. O. nr. 96 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2009 Innst. O. nr. 87 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har, med vekslende flertall, vedtatt endringer i omsetningsloven. Endringene innebærer blant annet at antall medlemmer i Omsetningsrådet blir redusert fra 19 til 11.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.2009