Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon for 2008

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2009 Innst. 104 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008. Det er avgitt 229 avsluttende revisjonsbrev; hvorav 22 med merknader. Utfordringer med etatsstyring, svakheter ved internkontroll, manglende risikostyring, manglende samordning av ikt-systemer og brudd på anskaffelsesreglementet er forhold som Riksrevisjonen har påpekt overfor en rekke departementer. Kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader i innstillingen var i stor grad enstemmige.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2009