Likestilling for likelønn

Meld. St. 6 (2010-2011), Innst. 299 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 05.04.2011 Innst. 299 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om likestilling for likelønn. Meldingen vedlegges protokollen. Meldingen støttes av regjeringspartiene og med vekslende støtte fra de øvrige partier. Et mål i meldingen er for regjeringen å redusere dokumenterte lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Regjeringen arbeider for å hindre lønnsdiskriminering og for å fremme like muligheter i arbeidslivet. Meldingen beskriver regjeringens tre hovedstragier for å utjevne kjønnsbaserte lønnsforskjeller: - Effektiv oppfølging av retten til likelønn. Virkemidler som bidrar til effektiv oppfølging og håndheving av likestillingsloven for å hindre lønnsdiskriminering. - Mer likestilte foreldre. Virkemidler som bidrar til at kvinner ikke taper karriere- og lønnsmessig på graviditet, fødsel og omsorgsoppgaver for barn. - Kjønnsbalanse i utdanning og arbeid. Redusert omfang av av ufrivillig deltid.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2011