Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2011 Innst. 424 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Loven skal erstatte tidligere kommunehelsetjenestelov og sosialtjenestelov. Den nye loven ble i hovedsak vedtatt enstemmig. Ett av punktene det var uenighet om, var spørsmålet om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Slik finansiering ble vedtatt med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Det samme flertallet står bak vedtak om at loven skal være profesjonsnøytral, dvs. at kommunene med unntak av å ha faslege ikke skal være lovpålagt å ansette bestemte yrkeskategorier. Også i spørsmålet om hvordan kommunenes forpliktelser til å samarbeide med private aktører skal omtales i loven, hadde opposisjonspartiene et annet standpunkt enn regjeringspartiene. Videre ønsker opposisjonspartiene å lovfeste rett til brukerstyrt personlig assistanse nå, mens regjeringspartiene mener saken bør utredes videre før vedtak om dette fattes..

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2011