Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar

Dokument 3:6 (2010-2011), Innst. 288 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 288 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonens har undersøkt hvorfor offentlige virksomheter ikke etterlever regelverket om offentlige anskaffelser. Manglende kompetanse og kunnskap om regelverket oppgis som noen av årsakene. Komiteen viser i sin innstilling til at manglende regelverkskompetanse og bestillerkompetanse ofte skyldes en lite formålstjenlig organisering av innkjøpsrarbeidet. Komiteen ber om å bli holdt oppdatert om hvordan Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil arbeide med tiltak for å forebygge brudd på anskaffelsesregelverket.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2011