Kommuneproposisjonen 2013

Prop. 110 S (2011-2012), Innst. 380 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2012 Innst. 380 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet hovedelementene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2013. Det legges opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 5 1/4 og 6 mrd. kroner. Av veksten i samlede inntekter legges det opp til at mellom 4 3/4 og 5 mrd. kroner er frie inntekter. Stortinget vedtok enstemmig en skjønnsramme på 2 564 mill. kroner for 2013, til fordeling på kommuner og fylkeskommuner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2012