Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden)

Prop. 64 L (2011-2012), Innst. 258 L (2011-2012), Lovvedtak 54 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 26.04.2012 Innst. 258 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om endringer i folketrygdloven. Forslaget medfører at foreldrepengeperioden deles i tre. Det innføres en mødrekvote av samme varighet som fedrekvoten, 12 uker. Dermed får far og mor rett til en like stor del av perioden etter fødsel. Den resterende del av perioden bestemmer foreldrene selv hvordan de vil fordele. Lovforslaget ble vedtatt av et flertall bestående av representantene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, med subsidiær tilslutning fra Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.05.2012