Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 110 b - vern om matjordressursene

Dokument 12:2 (2011-2012), jf. Dokument 12:2B (2011-2012), Innst. 288 S (2015-2016)

Merknad

Ettersom det er fremsatt grunnlovsforslag om å vedta oppdaterte språklige versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk, jf. Grunnlovsforslag 25 (2011–2012), er det hensiktsmessig at alle andre grunnlovsforslag fremsettes både på originalspråk (1903-språk), og på bokmål og nynorsk. Dermed kan de behandles og eventuelt vedtas i neste stortingsperiode uansett hvilken språkform Grunnloven er utformet i. De grunnlovsforslagene som ble fremsatt før sommeren 2012 (Grunnlovsforslag 1, 2, 3 og 4 (2011–2012)), ble imidlertid ikke fremmet på alle tre språk. Forslaget her fremmes derfor også på tidsmessig bokmål og nynorsk i Grunnlovsforslag 2 B (2011–2012).

Alle grunnlovsforslag inngår i Stortingets dokumentserie som dokument 12 («Dokument 12:1», «Dokument 12:2» osv.). Grunnlovsforslag 2 B (2011–2012) betegnes derfor også som Dokument 12:2B (2011–2012).

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra (KrF), (Sp), (SV) Innstilling avgitt 12.05.2016 Innst. 288 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 2 og 2 B, jf. Innst. 288 S (2015-2016), jf. Dokument 12:2 og 12:2 B (2011-2012) - grunnlovsforslag fra Dagfinn Høybråten, Anne Tingelstad Wøien, Erling Sande og Hallgeir H. Langeland. om endring av Grunnloven § 110 b - vern om matjordressursene. Forslaget går ut på en endring av Grunnloven § 110 b, nå § 112, slik at vern av matjordressursene spesifikt nevnes i Grunnloven. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen har medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne foreslått å bifalle forslaget. Forslaget ble med 84 mot 82 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2016