Grunnlovsforslag om endring av § 57 i Grunnlova (berre norske borgarar skal reknast med ved mandatfordelinga)

Dokument 12:28 (2011-2012), Innst. 163 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.02.2016 Innst. 163 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 28, jf. Innst. 163 S (2015-2016) og Dokument 12:28 (2015-2016) fremmet av Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk og Jenny Klinge. Forslaget gjelder endring av Grunnloven § 57 med sikte på at bare norske borgere skal regnes med ved mandatfordelingen. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen ble forslaget støttet av medlemmene fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Ved behandlingen i Stortinget ble forslaget med 125 mot 38 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2016

   Behandlet i Stortinget: 31.03.2016