Godkjenning av EØS-avtalen om det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES)

Prop. 4 S (2012-2013), Innst. 106 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 29.11.2012 Innst. 106 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til et forslag fra regjeringen om godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 139/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 911/2010 om den innledende driftsfasen av det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2012