Godkjenning av EØS-avtalen om det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES)

Prop. 4 S (2012-2013), Innst. 106 S (2012-2013)

Vedtak 262

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 139/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 911/2010 om den innledende driftsfasen av det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES).