Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 31 S (2012-2013), Innst. 153 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2012 Innst. 153 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2012 for følgende budsjettkapitler: Kap. 575 Ressurskrevende tjenester, kap. 580 Bostøtte, kap. 582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg, kap. 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser, kap. 5312 Husbanken og kap. 5615 Husbanken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2012