Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Prop. 141 L (2012-2013), Innst. 461 L (2012-2013), Lovvedtak 125 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2013 Innst. 461 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 141 L (2012-2013) Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker). Lovendringene ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 21.06.2013